<< Takaisin

Sanasto

Aineeton pääoma Muodoltaan aineettomat mutta potentiaalisesti arvoa luovat ja tuottavat resurssit: rakenteellinen pääoma, inhimillinen pääoma, suhdepääoma
Analytiikka Systemaattista ongelmanratkaisua datan avulla, johtopäätösten tekemistä
Data Havaittavissa olevat asiat, esimerkiksi merkkijonot, kuvat, valo, ääni, lämpö - tässä yhteydessä erityisesti havainnot, joita voidaan käsitellä koneellisesti
Eksplisiittinen tieto Tietyn kielen tai koodin avulla ilmaistava tieto, jota voidaan siirtää ja tallentaa, esimerkiksi tilastot
Hiljainen tieto Kokemuksellinen ja henkilöityvä tieto, jota ei voi sellaisenaan siirtää, esimerkiksi kuinka ajetaan polkupyörällä
Informaatio Tulkittavissa oleva ja merkityksen omaava ärsyke
Inhimillinen pääoma Aineettoman pääoman alalaji, joka muodostuu ihmisten osaamisesta ja tietämyksestä
Liiketoimintatieto Tiedolla johtamisen perinteinen raaka-aine, tieto, jota käytetään päätöksentekoon ja liiketoiminnan kehittämiseen: operatiivinen, taktinen ja strateginen tieto
Metatieto Tieto tiedosta: tietoa, joka kuvaa aineiston sisällön, rakenteen tai kontekstin ja jonka avulla aineistoa voidaan hallita ja käsitellä
Rakenteinen data Datalla on metatietojen avulla määritelty rakenne, joka helpottaa sen käsittelyä
Rakenteeton data Dataa, jolta metatietojen avulla määriteltävä rakenne puuttuu, esimerkiksi big data
Tiedolla johtaminen Tietojohtamisen yksi osa-alue, joka rakentuu 1) tiedon tuottamisesta 2) sen hyödyntämisestä osana päätöksentekoa ja organisaatioiden toiminnan kehittämistä, myös: tietoperustainen päätöksenteko
Tiedonhallinta Eksplisiittisen tiedon eli tietyn kielen tai koodin avulla ilmaistavissa olevan tiedon hallintaa tietojärjestelmien ja tietokantojen avulla, vrt. tietämyksenhallinta
Tieto Tieteenfilosofiassa klassisen määritelmän mukaan ’hyvin perusteltu tosi uskomus’, tiedolla johtamisen yhteydessä informaatiota, jota on tulkittu ja jolla on vaikutusta toimintaan
Tietojohtaminen Johtaminen, jolla edistetään arvon luomista aineettomista voimavaroista, kuten tiedosta ja osaamisesta - myös tieteenala, joka tutkii näitä johtamisen käytäntöjä
Tietopääoma Aineeton pääoma ja informaatiovarannot
Tietämys Ihmisten tulkitseman informaation sisäistyminen osaksi ajattelua ja toimintaa
Tietämyksenhallinta Sekä eksplisiittisen että hiljaisen tiedon hallintaa, vrt. tiedonhallinta, jossa ei ole mukana inhimillisen pääoman, taitojen ja osaamisen ulottuvuutta