Tietokäyttäytyminen >>

Johdanto tiedolla johtamiseen

Tiedolla johtaminen on tiedon systemaattista analysointia sen hyödyntämiseksi päätöksenteossa. Se on osa laajempaa tietojohtamisen kenttää. Tiedon merkitys tuotannontekijänä ja kilpailuedun lähteenä ei ole suinkaan uusi ilmiö, mutta sen merkitys alettiin laajemmin ymmärtää 1990-luvulla, jolloin rakentui ns. tietoperustainen lähestymistapa yrityksen toimintaan (knowledge-based view of the firm, mm. Grant 1996, Spender 1996). Menestyvät yritykset osaavat käsitellä ja hyödyntää tietoa.

Tiedolla johtaminen ei siis tarkoita pelkästään tiedon tuottamista, hallintaa, säilyttämistä ja analysointia. Ne ovat vasta kolikon toinen puoli. Toinen puoli rakentuu tiedon hyödyntämisestä. Siihen tarvitaan ihmisiä ja heidän kykyään, mahdollisuuksiaan ja motivaatiotaan soveltaa tietoa päätöksentekoon. Tiedolla johtaminen voi siis onnistua vain jos sitä lähestytään kokonaisuutena, sosioteknisenä systeeminä.

Yritykselle tieto on faktojen tai ’tosi uskomusten’ sijaan ennen kaikkea kykyä toimia ja luoda tiedon ja tietämyksen pohjalta uutta arvoa. Ihmisillä ja tiedolla on paljon yhteistä: kumpikaan ei tule koskaan valmiiksi. Tarvitaan sekä osaamisen tunnistamista että kykyä oppia jatkuvasti uutta. Tietoa on niin tietovarannoissa kuin sosiaalisissa vuorovaikutusprosesseissa, joissa se elää ja kehittyy.

Tietoa ei johdeta vain siirtämällä dataa ja informaatiota järjestelmästä toiseen tai ripustautumalla analytiikkaan. Riippuu tiedon luonteesta, millaiset lähestymistavat kulloinkin toimivat. Esimerkiksi kokemuksellisen, hiljaisen tiedon virtaukseen ei ole nopeita oikoteitä. Tarvitaan kohtaamisia (kasvokkain ja verkossa) ja aikaa, jotta syvempi ymmärrys voi rakentua.

  Tiedolla johtaminen on päätöksentekoa analysoidun tiedon pohjalta

Tiedolla johtaminen on osa laajempaa tietojohtamisen kenttää eli arvon luontia aineettomista voimavaroista. Ne eivät ole synonyymeja. Tiedolla johtamisen kokonaisuuteen kuuluvat sekä tiedon tuottaminen että tiedon hyödyntäminen.


  Vastauksen löytäminen on helpompaa, jos tietää, mikä olikaan kysymys

Panosta ongelman tunnistamiseen ja ota huomioon myös inhimilliset tekijät. Mitä syvempi asiantuntemus ihmisellä on tietyltä alalta, sitä vaikeampi hänen on nähdä, että muille koko ongelma saattaa näyttää aivan toisenlaiselta. Niin ikään data, teknologia tai analytiikka eivät yksin ratkaise mitään. Päätöksenteko on käytännössä aina yhdistelmä tietoa ja kokemukseen pohjautuvaa intuitiota. Lisäksi tunteet vaikuttavat siihen, millaista tietoa otamme vastaan!